فواد صالحی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت

امیر محسن خوبان شرق

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و کشتی سازی

سید ناصر محمد سیدی

ریس هیئت مدیره

کارشناس تجارت

شرکت صنایع فراساحل(نماینده حسین اژدری)

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد برق

فاطمه السادات حسینی

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

کلیدواژه خود را وارد کنید